165 Web

1070206花蓮震災捐款專戶資訊

1070206花蓮震災捐款專戶資訊


近日有民眾透過網路社群軟體轉貼0206花蓮震災捐款專戶資訊,經165查證正確的捐款專戶如下,請注意~

相關諮詢電話(花蓮縣政府社會處社會救助科)如下

相關網址

1070206花蓮震災捐款專戶資訊         http://sa.hl.gov.tw/files/13-1037-75656-1.php?Lang=zh-tw

花蓮縣社會處服務電話                              http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-3580.php?Lang=zh-tw

 

公告於 08 二月 2018 - 最後修改日期 : 26 二月 2018

回到新聞專區